November 30th, 2013

November 30th, 2013

A theater in downtown Yerevan

November 24th, 2013


Armenian boys in Republic Square — in Yerevan, Armenia.

November 22nd, 2013

+ این عکس، در روز جشن ملی ارمنستان ( سالروز استقلال ارمنستان) در میدان اپرا گرفته شده است . +
پ ن:22 سال پیش، در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱، در ارمنستان رفراندومی برگزار شد تا شهروندان کشور درباره جدایی از اتحاد جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی نظر بدهند. بیش از ۹۴ در صد شرکت‌کنندگان به استقلال ارمنستان «آری» گفتند. شورای عالی ارمنستان دو روز بعد بر اساس نتایج نظرخواهی ارمنستان را کشوری مستقل اعلام کرد و به این ترتیب آرزوی دیرینه مردم برای داشتن ارمنستانی مستقل تحقق پیدا کرد.

November 18th, 2013

Republic Square in Yerevan — in Yerevan, Armenia.

November 10th, 2013

November 6th, 2013

November 3rd, 2013

November 3rd, 2013

November 1st, 2013

Armenian girl on the streets of Yerevan.=.

می خواهم در طرح 1000 تومانی محک شرکت کنم