June 14th, 2009

برای فرار از زیر تیغ فیلتر!!! مجبور به حذف عکسهای مربوط به انتخابات شدم.
متاسفم!

موج سبز به آزادی رسید!

June 10th, 2009

حامیان موسوی، عصر امروز از میدان انقلاب تا آزادی راهپیمایی کردند.

می خواهم در طرح 1000 تومانی محک شرکت کنم