May 24th, 2008

برای نیلوفر و همه روزهای خوش گذشته
و
خوشی های پیش بینی نشده آینده …

May 21st, 2008

برای نرگس ..
که پاکه … درست مثل فرشته ها …

May 17th, 2008

May 12th, 2008

می خواهم در طرح 1000 تومانی محک شرکت کنم