November 28th, 2007

November 18th, 2007

Click

November 7th, 2007

دبیرستان فیروز بهرام از دهش رادمنش بهرامجی بیکاجی به یادگار از فرزند روانشادش فیروز که در آغاز شهریور 1274 خورشیدی برابر 22 آگوست 1895 میلادی در بمبی زاییده شده و در هشتم دیماه 1294 برابر 29 دسامبر 1915 جهان را بدرود گفته است بنام دبیرستان فیروز بهرام در 18 اردیبهشت 1311 خورشیدی بر روی زمین انجمن زرتشتیان پایه گذارده شده و به سرپرستی نیک اندیش اردشیر کیامنش و به رهنمونی و دستیاری ارباب کیخسرو شاهرخ آغاز و انجام و در دوم دیماه 1311 خورشیدی گشایش یافته است .
□ □ □
Other Pic

می خواهم در طرح 1000 تومانی محک شرکت کنم