April 27th, 2010

حکم رسمی بهرام رادان به عنوان سفیر سازمان ملل در مبارزه علیه گرسنگی، در مراسمی که صبح دوشنبه ششم اردیبهشت در مقر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد، این حکم به بهرام رادان اعطا شد.
همکاری رادان شامل بازدیدهای میدانی از پروژه برنامه جهانی غذا است که به بیش از 38000 پناهنده افغان و عراقی در مهمانشهرهای سراسر کشور کمک غذائی ارائه می‌دهد. در ادامه این برنامه​​ها حدود 3000 دختر دانش آموز پناهنده و آموزگاران‌شان نیز از مشوق‌های تحصیلی بهره می‌برند.