March 7th, 2009

وقتی نیستی نه هست های ما چنان که بایدند و نه بایدها …

□ □ □

برای مسعود
و
کرمها، که جشن گرفته بودند … نمی دونستند اینی که مرد ، اینی که خوردند پسر عموی من بود …